Etică/Integritate

Atât personalul militar cât și personalul civil din instituție respectă și se comportă conform Codului de conduită etică din Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică. Codul reglementează conduita etică în raporturile de serviciu și stabilește principiile fundamentale care dirijează activitatea din cadrul școlii.
Pentru buna desfășurare a atribuțiilor de serviciu și în scopul atingerii obiectivului stabilit, personalul este obligat să respecte următoarele principii:
a) integritatea – personalul își exercită funcția cu onestitate, bună-credință, responsabilitate și incoruptibilitate;
b) legalitatea – orice acțiune întreprinsă în conformitate cu cerințele funcției trebuie efectuată în spiritul și în litera legii;
c) obiectivitatea – adoptarea unei atitudini imparțiale în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
d) egalitatea de tratament – niciun criteriu de discriminare bazat pe naționalitate, sex, religie, vârstă sau de orice altă natură nu va influența activitatea personalului din Armata României;
e) competență – atribuțiile de serviciu trebuie îndeplinite cu responsabilitate și profesionalism prin aplicarea tuturor cunoștințelor, aptitudinilor, precum și a experienței dobândite;
f) transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a proiectelor de acte normative, în vederea amendării acestora în sens constructiv, sau a informațiilor de interes public.
g) loialitatea – apărarea prestigiului instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea şi ocrotirea interesului public prin orice mijoace, inclusiv judiciare;
h) prioritatea interesului public – în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal.


Legislație:

**** Ordinului M.94/2004 pentru aprobarea Codului de conduită etică a personalului militar şi civil contractual din M.Ap.N.;
**** SMG 46/2006 pentru aprobarea Codului de conduită etică a militarului român;

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare